Hankkeet (soveltava tutkimus)

Käynnissä:

Hulevesien laadun hallinnan ja monitoroinnin kehittäminen – HuLa

Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Itä-Suomen yliopisto ja BioSO4 Oy toteuttavat vuosina 2021-2022 hanketta kaupunkien hulevesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen liittyen. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriöltä vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Hankkeessa kehitetään menettelyjä hulevesien laadun jatkuvatoimiseen seurantaan sekä hulevesien kuormituksen vähentämiseen hyödyntäen uusia modulaarisia puhdistusmenetelmiä. Lisäksi hankkeessa syvennetään tietämystä hulevesien sisältämistä haitta-aineista sekä niiden lähteistä ja määristä hulevesien aiheuttaman kokonaiskuormituksen arvioinnin pohjaksi. Hankkeen toimenpiteillä pyritään edistämään uusien kustannustehokkaiden menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa hulevesien aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämiseksi.

Hankkeen tavoitteita

 1. Selvittää hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä
 2. Kehittää ja pilotoida jatkuvatoimisia monitorointimenetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen seurantaan
 3. Uusien hulevesien puhdistusmenetelmien kehittäminen ja toimivuuden todentaminen erityisesti likaisille ja normaalista poikkeaville hulevesille kenttäkohteissa

Hankkeen tuotokset

  • Monistettava menettely hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen monitorointiin huomioiden sääolosuhteet
  • Syvennetään tietoa eri tyyppisten valuma-alueiden haitallisten aineiden määristä ja päästölähteistä
  • Mikromuovien näytteenotto- ja analysointimenetelmien kehittäminen hulevesille
  • Uusien hulevesien puhdistusmenetelmien toimivuuden todentaminen kenttäkohteissa
  • Tiedon jakaminen ja hankkeen loppuraportti

Hankkeen vaikuttavuus

Hankkeessa kehitetään hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimista monitorointia, josta saatuja tuloksia pystytään hyödyntämään osana kaupunkien suunnittelua ja hulevesien käsittelyn tehostamista. Tuotettavan uuden tiedon pohjalta luodaan edellytyksiä kohdentaa hulevesien hallinnan ja puhdistuksen toimenpiteitä päästöjen kannalta merkitsevimpiin kohteisiin kustannustehokkaasti.

Uusien menettelyjen käyttöönotolla on merkittävää vaikutusta hulevesien kokonaiskuormituksen entistä tarkempaan arviointiin, toimenpiteiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen kuormituksen kannalta kriittisimpiin kohteisiin kustannustehokkaasti, sekä uusien ekotehokkaiden hulevesien käsittelymenetelmien käyttöönottoon.

Hankkeen budjetti

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 475 249 euroa, josta ympäristöministeriön avustuksen osuus on 350 724 euroa.

Hankkeen yhteyshenkilö: Antti Koskenlahti (sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

  Kuopio Water Cluster

  Vesiosaamista yritysten tuotekehityksen tueksi

  Kuopio Water Cluster edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin, kuten kaivosteollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden vedenkäsittelyyn sekä maatalouden vesistökuormituksen hallintaan. Ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa.

  Kuopio Water Clusterin tuotekehityspalveluiden fokuksessa ovat:

  • Prosessit: Vedenkäsittelyteknologioiden ja suljettujen vesikiertojen kehittäminen
  • Ympäristö: Vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen, maatalouden vesistökuormituksen ja teollisuusvesien hallinta
  • Smart Solutions: Älykkäät vesihuollon ratkaisut

  Kuopio Water Clusterin keskeisiä toimijoita ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy (Savonia), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ruokavirasto, sekä Luonnonvarakeskus (Luke).

  Kuopio Water Cluster:

  • Muodostaa tiiviin toiminnallisen kokonaisuuden, joka kykenee vastaamaan yhden luukun periaatteella vesialan yritysten tuotekehitys- ja testauspalvelutarpeisiin
  • Edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä vesiosaamisesta Pohjois-Savon alueelle (startupit, uudet tuotteet ja palvelut)
  • Vahvistaa nykyisten yritysten asemaa ja kyvykkyyttä potentiaaliseen kasvuun
  • Houkuttelee alueelle uusia yrityksiä (veturiyritykset, pk-yritykset…)
  • Tukee alalla toimivien yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille

  Kuopio Water Cluster koostuu kahdesta rinnakkaisesta EAKR-rahoitetusta hankkeesta; Kuopio Water Cluster -kehittämishankkeesta sekä Kuopio Water Cluster -investointihankkeesta. Hankekokonaisuuden volyymi on yhteensä 4,5 milj.€, josta Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hankkeelle 2,8 milj.€ EAKR-avustusta. Hankerahoituksella toteutetaan strategisia laiteinvestointeja sekä käynnistetään klusterin toiminnot. Rahoitus vahvistaa merkittävästi vesiklusterin toimintaedellytyksiä ja kyvykkyyttä edesauttaa vesialalla toimivien yritysten tuotekehitystoimintoja sekä uuden liiketoiminnan muodostumista alalle. Hankekokonaisuus toteutetaan vuosien 2019 – 2021 aikana.

  www.kuopiowatercluster.com

  KOKOEKO – Jätehuollon ajankohtaistilaisuudet

  KOKOEKO-seminaareja järjestetään noin vuoden välein. KOKOEKO kerää yhteen jäte- ja ympäristöalan osaamista ja opastaa ajankohtaistilaisuuksissa alan toimijoita kamppailemaan yhdessä kohti kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta. Seminaarien tavoitteena on tarjota tietoa, näkemyksiä ja ratkaisuja liittyen ajankohtaisiin jäte- ja kierrätysalan haasteisiin. Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat mm. kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä opetus- ja tutkimusorganisaatiot. Samalla lisätään yritysten ja kuntien vuorovaikutusta tarjoamalla mahdollisuuden verkottua ajankohtaistilaisuuksissa. Tietoa ja materiaaleja järjestetyistä seminaareista löytyy tästä!

   

  Esimerkkejä toteutetuista projekteista:

  DeepCleanTech – hanke

  DeepCleanTech – hanke (toiminta-aika 1.5.2018 – 30.6.2020) on Business Finlandin (Co-innovation) rahoittama tutkimushanke. Tutkimuskonsortiossa ovat VTT:n Espoon yksikkö ja Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan yksikkö. Hanke on osa DeepCleanTech –hankkeen rinnakkaishankekonsortiota johon osallistuvat omilla hankkeillaan sekä metsä- että metallurgisen teollisuuden teknologiatoimittajat, kaivosteollisuus sekä niiden PK-alihankkijat. Rinnalla toimivia yrityshankkeita ovat: Valmet, FMG, Outotec, Langis ja Sulfator. Hankkeen loppuraportin löydät täältä.

  Tutkimuskonsortion tavoitteena ovat:

  • Luoda uusia digitaalisia menetelmiä, joita voidaan käyttää sekä uuden sukupolven virtuaalisissa prosessikuvauksissa, että reaaliprosessien kehittämisessä ja hallinnassa.
  • Tutkittavia aiheita ovat mm. rajoitetut ja dynaamiset kemialliset järjestelmät, teolliset väkevät konsentraatit, bioprosessit ja niiden vaikutus prosessien kemiaan, sekä uudenlaiset hybridisovellukset.
  • Hanke mahdollistaa prosessiteollisuudelle valmiuksia kehittää nykyisistä prosesseista entistä tehokkaampia ja ympäristöystävällisimpiä, tarjoten samalla uudentyyppisten prosessiratkaisujen synnyn.

  WaterPro - Northern Runoffs into Profits

  WaterPro – hankkeessa (1.4.2016 - 31.8.2019) on tarkoituksena palauttaa valumavesien ravinteet takaisin luonnon ravinnekiertoon pohjoisilla ja arktisilla alueilla. Hankkeessa keskitytään maatalouden ja kaivosteollisuuden vesienkäsittelyyn (typen ja fosforin poisto) passiivisilla menetelmillä. Savonia-ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja, ja osatotetuttajina ovat Agri-Food and Biosciences Institute, Northern Ireland, Agricultural University of Iceland, Geological Survey of Finland, Lough Neagh Partnership Ltd, Northern Ireland, Luleå University of Technology, Sweden. Hanketta rahoittaa The Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020. Lue lisää hankkeen omilta sivuilta. Tutustu myös esitteeseen. (pdf)

  VIRVE - Virtaa vedestä Pohjois-Savon elinkeinoelämän kehittämiseen

  VIRVE-hankkeessa (1.1.2016 - 31.12.2017) kehitetään vesialan osaamisen kaupallistamisedellytyk-siä sekä uuden yritystoiminnan synnyn edistämismahdollisuuksia Kuopion tiedepuiston osaamiseen ja TKl-laboratorioihin tukeutuen. Hakkeen tavoitteena on luoda Kuopion tiedepuiston yhteyteen Suomen houkuttelevin ja monipuolisin vesialan yritystoiminnan ja sitä tukevan tuotekehitystoiminnan ekosysteemi vesialan uusien innovaatioiden ja sovellusten kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi sekä uuden yritystoiminnan liikkeelle saattamiseksi. Savonia-ammattikorkeakoulu on hankkeen toteuttaja, ja hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto.

  Water-M - Vesijohtoverkostojen älykästä hallintaa

  WATER-M -hankkeessa (1.8.2014 - 31.10.2016) kehitetään vedenjakeluverkostojen reaaliaikaista hallintaa, toiminnan optimointia, sekä turvallisuutta kansainvälisessä yhteistyökonsortiossa. Konsortion vetäjänä toimii Ranska. Konsortiossa on mukana lisäksi vesihuoltoalan tutkimusorganisaatioita sekä alalla toimivia yrityksiä Romaniasta, Turkista sekä Suomesta. Hankkeen toimenpiteet sisältävät mm. älykkäiden laskentamenetelmien kehittämistä, joilla voidaan mallintaa vesijohtoverkostojen hydraulista tilaa, verkostossa tapahtuvia veden laadun muutoksia, sekä veden kulutusta. Hankkeen tuotokset mahdollistavat reaaliaikaisen vesijohtoverkostojen tilannekuvan muodostuksen sekä verkostomalleihin että datapohjaisiin älykkäisiin laskentamenetelmiin perustuen. Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen puitteissa tehtävien pilot-kokeitten toteutuksesta, joiden aikana monitorointijärjestelmän toimivuutta todennetaan käytännön olosuhteissa. Hanketta rahoittaa Suomen osalta Tekes ja se on osa EU:n ITEA2-ohjelmaa.

  METVI- Metsäteollisuuden jätevesien energiatehokas esikäsittely

  Metvi -hankkeen (1.7.2015 - 31.12.2017) tavoitteena on tehostaa sellu- ja paperitehtaitten jätevesien käsittelyprosessia siten, että jäteveden sisältämää orgaanista kuormitusta saadaan vähennettyä kustannustehokkaammin ja prosessin energiahyötysuhdetta parannettua merkittävästi. Jätevesiprosessin toimintaa tehostetaan kehittämällä prosessiin tulevan veden esikäsittelyä. Esikäsittelyssä sovelletaan anaerobista jätevesiprosessia. Samanaikaisesti saadaan tuotettua lisäksi biometaania jäteveden sisältämien orgaanisten yhdisteitten hajotessa anaerobisissa olosuhteissa mikrobiologisesti. Orgaanisen kuormituksen leikkaaminen tällä teknologialla vähentää lähtökohtaisesti jätevesiprosessista muodostuvan lietteen syntymääriä vähentäen samalla myös lietteen jälkikäsittelyn tarvetta. Lisäksi esikäsittely vähentää merkittävästi varsinaisen jäteveden puhdistamon prosessien kemikaali- ja energiakulutusta. Näillä tekijöillä on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä jätevesien ja lietteiden käsittelyyn, sekä parantaa huomattavasti prosessin energia-hyötysuhdetta. Metvi-hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto, EAKR Flat Rate 2014-2020. Lue lisää tästä!

  Kaivos VV - Kaivosvesiosaamisen verkosto

  Kaivos VV –hanke (1.11.2014 - 31.12.2017) kokoaa yhteen Suomen kaivosvesitutkimusta tekevät organisaatiot, palveluntarjoajat, kaivokset ja muut toiminnanharjoittajat sekä viranomaiset, jotta kaivosvesien vaikutusta kaivoksen taloudellisuuteen, prosessien toimivuuteen, ympäristökuormitukseen ja sosiaaliseen hyväksyttävyyteen saadaan parannettua. Kaivosvedet ovat erittäin laaja kokonaisuus, jonka kokonaisvaltainen hallinta yhden organisaation tai pienen yhteenliittymän voimin on vaikeaa tai mahdotonta. Hankkeen toteuttajakonsortio kattaa vain pienen osan verkoston jäsenistä. Päätoteuttaja on Geologian tutkimuskeskuksen Itä-Suomen yksikkö ja muut toteuttajat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Hankketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR).

  FunktioMat - Toiminnallisten materiaalien teollisen valmistuksen ja testauksen pilot-ympäristön kehittämishanke

  FunktioMat-hankkeen (1.1.2016 - 31.12.2017) tavoitteena on kehittää UEF:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysympäristöjä ja yhdistää niiden toimintoja ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa toiminnallisten materiaalien pilot-mittakaavan tuotannon ja testauksen vesienpuhdistukseen, sekä uusien teknologioiden testauksen. Materiaaleja testataan sekä Savonian että yhteistyöyritysten toimesta. Hankkeen tuloksena syntyvä materiaalien tuotanto- ja testausympäristö mahdollistaa laajojen kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden sekä yrityksille tarjottavan palveluliiketoiminnan toteuttamisen. Hanke edistää materiaalitehokkuutta ja vähähiilisyyttä kehittämällä teollisuuden sivuvirtojen käyttöä toiminnallisten materiaalien lähtöaineena. Hankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto ja osatoteuttaja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Savon liitto.

  iFORMINE – Innovatiiviset kaivosvesien puhdistusratkaisut ja ekotehokkaat pilotoinnit

  iFORMINE-hankkeen (1.8.2016 - 31.7.2018) tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja kaivosten vesien hallintaan ja ekotehokkuuden lisäämiseen. Tehokasta ja turvallista vesi- ja materiaalivirtojen hallintaa kehitetään yhteistyössä metsäteollisuuden prosessiosaajien ja kaivososaajien kanssa. Päätoteuttajana Mikkelin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Savonia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Geologinen tutkimuslaitos GTK. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

  MAALi - Monialkuaineanalyytiikkalaboratorio kehittämishanke

  MAALi-hankkeen (1.9.2016 - 30.9.2018) strategisina tavoitteina on kehittää ympäristö- ja materiaalianalytiikan tutkimus- ja opetusympäristöä, sekä vahvistaa Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja materiaalitutkimuksen asemaa monipuolisen ja korkealaatuisen analytiikan toteuttajana. Käytän-nön tavoitteena on hankkia ja käyttöönottaa Itä-Suomen yliopistolle plasma-massaspektrometri (ICP-MS) sekä ionikromatografi (IC) -laitteet epäorgaanisten analyysien kustannustehokkaaseen tuottoon. Plasma-massaspektrometrialla voidaan määrittää laajasti eri metalleja hyvin alhaisilla määritysrajoilla. Ionikromatografilla (IC) voidaan määrittää näytteistä vesiliukoisia ioneja. Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmillä on laajasti elinkeinoelämän kanssa linkittynyttä tutkimusta, joka hyötyy merkittävästi em. analyysilaitteiden hankinnasta. Hankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto ja osatoteuttaja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

  Kuopion tiedepuiston vesiturvallisuusosaamisen koonti ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen -hanke

  Hankkeen (1.7.2012-31.12.2014) tavoitteena on koota yhteen Kuopioin tiedepuiston vesiturvallisuusosaaminen ja muodostaa siitä laaja-alainen koulutuskokonaisuus, joka luo edellytykset hyödyntää tätä osaamista monipuolisesti sekä koulutuspalveluiden että asian-tuntijaosaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Tutustu hankkeeseen tarkemmin tästä!

  LakeAdmin/Interreg IVC/EAKR

  LakeAdmin -hankkeessa (1.1.2012 - 31.12.2014) yhdeksän EU-partnerimaata tunnistavat hyviä järvikunnostuksen hallintaan liittyviä käytäntöjä ja siirtävät näitä käytännön tasolle omissa alueellisissa toteutussuunnitelmissaan. Tutustu hankkeeseen tarkemmin tästä!

  METLI - Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä

  Hankkeessa (1.8.2012-30.6.2014) määritetään kokonaisvaltainen ratkaisumalli metsäteollisuuden lietteille. Hankkeen toimesta arvoketjun eri toimijat tunnistetaan ja edesautetaan heidän verkostoitumistaan. Projekti tuottaa ensikäden tietoa pilotoitavien proses-sien soveltuvuudesta erilaisten lietteiden ja lieteseosten käsittelyyn. Lisäksi projekti tuottaa tietoa lopputuotteiden ominaisuuksista ja niiden hyötykäyttöpotentiaalista.

  ABOWE (Implementing Advanced Concepts for Biological Utilization of Waste)

  ABOWE-hanke (1.12.2012 - 31.12.2014) oli Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoima kansainvälinen, Euroopan Unionin Itämeren ohjelmaan kuuluva hanke, jonka tavoitteena oli testata kehittyneitä menetelmiä jätteiden biologiseen hyötykäyttöön sekä edistää liiketoiminnan syntymistä näiden ympärille.
  Hanke oli jatkoa joulukuussa 2012 päättyneelle kolmivuotiselle REMOWE -hankkeelle (Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production). REMOWE:ssa etsittiin uusia innovaatioita jätteiden energiahyötykäyttöön. Esiin nousi kaksi teknologiaa, joita ABOWE:ssa pilotoitiin.

  Savonia-ammattikorkeakoulu investoi liikuteltavaan biojalostamo-pilottilaitokseen (Pilot A) siilinjärveläisen Finnoflag Oy:n tekemän yleissuunnitelman pohjalta. Pilottilaitoksen teknisen suunnittelun ja rakentamisen toteutti ABOWE:n Engineering and Manufacturing Team, joka koostui Finnoflag Oy:stä ja Savonia Ammattikorkeakoulun Tekniikan alan eri osastojen henkilökunnasta ja opiskelijoista. Myös Savon Ammatti- ja Aikuisopiston opiskelijoita sekä alueen yrityksiä oli mukana. Monipuolista prosessi-, kone-, sähkö-, IT- ja ympäristötekniikan osaamista hyödynnettiin yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Pilottilaitosta testattiin Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa, 2 kuukautta kussakin, laajalla valikoimalla erilaisia biojätteitä. Tuloksista on kirjoitettu runsaasti kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja. Saksalainen Ostfalian ammattikorkeakoulu puolestaan investoi kuivamädätyksen pilottilaitokseen (Pilot B), jota testattiin Liettuassa, Virossa ja Ruotsissa.

  Hankkeen aikana selvitettiin myös jätteiden biologisen hyötykäytön taloudellista kannattavuutta ja investointimahdollisuuksia eri maissa. Tässä työssä Savonia Business oli mukana kehittäen paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa liiketoimintamalleja ja järjestäen tilaisuuksia, joissa potentiaaliset investoijat ja teknologioiden hyödyntäjät pääsivät tutustumaan pilotoituihin teknologioihin.

  www.abowe.eu

  RAE – Ravinnehävikit euroiksi

  Ravinteiden tehokkaalla hyödyntämisellä taloudellista kannattavuutta maatiloille ympäristöystä-vällisesti. RAE-hanke (1.6.2011 - 28.02.2015) auttaa muuntamaan ravinnehävikit euroiksi ja tuottaa, kokoaa ja siirtää tietoa ja osaamista käytäntöön maatiloille ravinteiden hyödyntämisen tehostamiseksi. Tavoitteena on:

  • Lisätä maatalouden ravinnekierrätystä maatilojen kannattavuuden ja ympäristön hyödyksi.
  • Edistää lannan energia- ja ravinnetehokasta käyttöä mm. prosessoinnissa ja levityksessä.
  • Vähentää vesistöjen ravinnekuorma.a
  • Tuottaa ja siirtää testattua tietoa mm. viljelymenetelmistä, jotka soveltuvat parhaiten Itä-Suomen alueelle.
  • Luoda alueelle aktiivinen toimijaverkosto, joka tekee yhteistyötä maatalouden vesiensuojelutoimien tukemiseksi.

  Tutustu hankkeen kotisivuihin tästä!

  ERKKA - Energiatehokas tuotantorakennus

  ERKKA-hankkeessa (1.9.2011 – 28.2.2015) selvitetään, kuinka lypsykarjatilat voivat parantaa taloudellista kannattavuut-taan vähentämällä energiankäytöstä ja -tuotannosta aiheutuvia kustannuksia. Lähtökohtana on energiatehokkuuden lisääminen sekä omavarainen energiantuotanto uusiutuvilla energianlähteillä. Kohderyhmänä ovat tilat, neuvojat ja rakennussuunnittelijat. ERKKA-hanke toteutetaan hyödyntäen Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan, luon-nonvara-alan, energiatekniikan sekä rakennus- ja sähkötekniikan osaamista.

  ERKKA-hanke on osa Maitotalouden kehittämisohjelmaa.

  Tutustu hankkeen kotisivuihin tästä!

  Kuopion tiedepuiston vesiturvallisuusosaamisen koonti ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen 

  Hankkeen (1.7.2012 - 31.12.2014) tuloksena Kuopion tiedepuiston vesiturvallisuusosaaminen kootaan yhteen kokonaisuudeksi, joka luo edellytykset osaamisen monipuoliseen hyödyntämiseen erilaisiin koulutustarpeisiin joko yhtenä kokonaisuutena tai pienempinä moduuleina alueen yritysten ja muiden sidosryhmien, sekä muuttuvan lainsäädännön tarpeet huomioiden. Koulutuskokonaisuutta voidaan hyödyntää myös kv-vientikoulutuksia järjestettäessä. Näitä mahdollisuuksia kartoitetaan yhdessä ISAT Export -hankkeen kanssa. Lisäksi hankkeen tavoitteen on tunnistaa vesiturvallisuuteen liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan asiantuntijoiden avustuksella. Lisäksi hankkeessa kehitetään osaamisen kaupallistamismahdollisuuksia koulutuksen keinoin. Toimenpiteillä lisätään Pohjois-Savon alueen ympäristöalan yritysten kyvykkyyttä ja osaamisen vientimahdollisuuksia.

  Vesiviestillä vaikuttavuutta

  Vesiviestillä vaikuttavuutta -hankkeen tavoite on koordinoinnin ja viestinnän keinoin edistää kestävää vesien käyttöä sekä vesienhoidon vaikuttavuutta Iisalmen reitin alueella. Hanke saattaa Iisalmen reitin vesien ekosysteemipalveluita käyttävät toimijat yhteen, luo positiivisia synergiavaikutuksia yhteistyön kautta sekä lisää tietoisuutta ja ymmärrystä vesiympäristöstä ja sen merkityksestä yhteiskunnalle.

  Hankkeen keskeisenä tehtävänä on tuottaa asiasisällöltään yleistajuista materiaalia veden merkityksestä sekä vesien tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Materiaalia koostetaan keskitetysti Iisalmen reittiä koskevalle verkkosivustolle: www.iisalmenreitti.fi

  Hankkeen päätoteuttajana toimii Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry ja osatoteuttajina Savonia-amk, LUKE Maaninka sekä ProAgria Pohjois-Savo. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 225 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön-kärkihanketta. Hankkeen kesto 1.6.2018-31.10.2020.

  Vanhemmat hankkeet:

  Vuosien 2001-2010 hankkeita (pdf)